• Algebraic Geometry Activities in China

   Work in progress

   Beijing Algebraic Geometry Colloquium

   CAS - PKU - Tsinghua

  • What's New

   Program on Derived Algebraic Geometry IMT-SCU, Oct 7 - 25, 2019, Tianyuan Mathematical Center in Southwest China, Chengdu

   Lectures on Birational Geometry and Moduli Spaces and Workshop on Algebraic Geometry, Nov 25 - Dec 1, 2019, Tianyuan Mathematical Center in Southeast China, Xiamen

   Winter School on Geometry and Arithmetic of Shimura Varieties, Mar 2 - 6, 2020, MCM, CAS, Beijing

   MSRI Summer Graduate School: Algebraic Curves, Jun 29 - Jul 10, 2020, TSIMF, Sanya

   Other Activities

  • Program on Derived Algebraic Geometry IMT-SCU

   October 7 - 25, 2019

   Tianyuan Mathematical Center in Southwest China, Chengdu

   Scientific committee

   Jean-Pierre Demailly (Grenoble)
   Vincent Guedj (Toulouse)
   An-Min Li (Chengdu)
   Xiangyu Zhou (Beijing)

   Organizing committee

   Bohui Chen (Chengdu)

   Xiaojun Chen (Chengdu)

   Yuxin Ge (Toulouse)

   Wenchuan Hu (Chengdu)

   Liangang Peng (Chengdu)

   Li Sheng (Chengdu)

   Bertrand Toën (Toulouse)

   Minicourses

   Yuri Berest (Ithaca, NY)

   Damien Calaque (Montpellier)

   Jiwei He (Hangzhou)

   Bertrand Toën (Toulouse)

   Quanshui Wu (Shanghai)

   Workshop speakers

   Dario Beraldo (Toulouse)

   Qin Fan (Beijing)

   Changjian Fu (Chengdu)

   Benjamin Hennion (Orsay)

   Zheng Hua (Hong Kong)

   Ming Lu (Chengdu)

   Mauro Porta (Strasbourg)

   Marco Robalo (Paris)

   Fan Xu (Beijing)

   Sinan Yalin (Angers)

  • Lectures on Birational Geometry and Moduli Spaces and Workshop on Algebraic Geometry

   November 25 - December 1, 2019

   Tianyuan Mathematical Center in Southeast China, Xiamen

   Organizers

   Meng Chen (Shanghai)

   Wenfei Liu (Xiamen)

   Lecture series

   Valery Alexeev (Athens, GA)

   Osamu Fujino (Osaka)

   Chen Jiang (Shanghai)

   Workshop speakers

   Baohua Fu (Beijing)
   Osamu Fujino (Osaka)
   Kento Fujita (Osaka)
   Chen Jiang (Shanghai)
   Zhi Jiang (Shanghai)
   Binru Li (Shanghai)
   Changzheng Li (Guangzhou)
   Qifeng Li (Seoul)
   Zhan Li (Shenzhen)
   Jie Liu (Beijing)
   Zhiyu Tian (Beijing)
   Songyan Xie (Beijing)

  • Winter School on Geometry and Arithmetic of Shimura Varieties

   March 2 - 6, 2020

   MCM, CAS, Beijing

   Organizers

   Lizhen Ji (Ann Arbor)
   Sug Woo Shin (Berkeley)
   Ye Tian (Beijing)
   Shing-Tung Yau (Cambridge, MA)

   Speakers

   Ana Caraiani (London)
   Xuhua He (Hong Kong)
   Kai-Wen Lan (Minneapolis)

   Chao Li (New York)
   Keerthi Madapusi Pera (Chestnut Hill)
   Andrei Yafaev (London)
   Xu Shen (Beijing)
   Yihang Zhu (New York)

  • MSRI Summer Graduate School: Algebraic Curves

   June 29 - July 10, 2020

   TSIMF, Sanya

   Organizers

   David Eisenbud (Berkeley)

   Joseph Harris (Cambridge, MA)

  • Other Activities

  All Posts
  ×