• Algebraic Geometry Activities in China

   Work in progress

   Beijing Algebraic Geometry Colloquium

   CAS - PKU - Tsinghua

  • What's New

   Lectures on Birational Geometry and Moduli Spaces and Workshop on Algebraic Geometry, Nov 25 - Dec 1, 2019, Tianyuan Mathematical Center in Southeast China, Xiamen

   Algebraic Geometry and Arithmetic Geometry Conference, Dec 16 - 20, 2019, USTC, Hefei

   Winter School on Geometry and Arithmetic of Shimura Varieties, Mar 2 - 6, 2020, MCM, CAS, Beijing

   MSRI Summer Graduate School: Algebraic Curves, Jun 29 - Jul 10, 2020, TSIMF, Sanya

   Other Activities

  • Lectures on Birational Geometry and Moduli Spaces and Workshop on Algebraic Geometry

   November 25 - December 1, 2019

   Tianyuan Mathematical Center in Southeast China, Xiamen

   Organizers

   Meng Chen (Shanghai)

   Wenfei Liu (Xiamen)

   Lecture series

   Valery Alexeev (Athens, GA)

   Osamu Fujino (Osaka)

   Chen Jiang (Shanghai)

   Workshop speakers

   Baohua Fu (Beijing)
   Osamu Fujino (Osaka)
   Kento Fujita (Osaka)
   Chen Jiang (Shanghai)
   Zhi Jiang (Shanghai)
   Binru Li (Shanghai)
   Changzheng Li (Guangzhou)
   Qifeng Li (Seoul)
   Zhan Li (Shenzhen)
   Jie Liu (Beijing)
   Zhiyu Tian (Beijing)
   Songyan Xie (Beijing)

  • Algebraic Geometry and Arithmetic Geometry Conference

   December 16 - 20, 2019

   USTC, Hefei

   Organizers

   Mao Sheng (Hefei)

   Jinxing Xu (Hefei)

   Lei Zhang (Hefei)

   Kang Zuo (Mainz)

   Speakers

   Jinxing Cai (Beijing)

   Ke Chen (Nanjing)

   Qile Chen (Chestnut Hill)

   Baohua Fu (Beijing)

   Chun Yin Hui (Beijing)

   Matt Kerr (St. Louis)

   Wei-Ping Li (Hong Kong)

   Zhiyuan Li (Shanghai)

   Daniel Litt (Athens, GA)

   Qing Liu (Bordeaux)

   Ruochuan Liu (Beijing)

   Xin Lv (Shanghai)

   Arata Minamide (Kyoto)

   Ngaiming Mok (Hong Kong)

   Arthur Ogus (Berkeley)

   Phung Ho Hai (Hanoi)

   Atsushi Shiho (Tokyo)

   Carlos Simpson (Nice)

   Xiaotao Sun (Tianjin)

   Fucheng Tan (Kyoto)

   Hiromu Tanaka (Tokyo)

   Zhiyu Tian (Beijing)

   Tong Zhang (Shanghai)

   Runhong Zong (Nanjing)

  • Winter School on Geometry and Arithmetic of Shimura Varieties

   March 2 - 6, 2020

   MCM, CAS, Beijing

   Organizers

   Lizhen Ji (Ann Arbor)
   Sug Woo Shin (Berkeley)
   Ye Tian (Beijing)
   Shing-Tung Yau (Cambridge, MA)

   Speakers

   Ana Caraiani (London)
   Xuhua He (Hong Kong)
   Kai-Wen Lan (Minneapolis)

   Chao Li (New York)
   Keerthi Madapusi Pera (Chestnut Hill)
   Andrei Yafaev (London)
   Xu Shen (Beijing)
   Yihang Zhu (New York)

  • MSRI Summer Graduate School: Algebraic Curves

   June 29 - July 10, 2020

   TSIMF, Sanya

   Organizers

   David Eisenbud (Berkeley)

   Joseph Harris (Cambridge, MA)

  • Other Activities

  All Posts
  ×